Araştırma

Enstitünün görevi, akıllı şehir ve ulaşım teknolojileri, planlama ve altyapı, otonom ve yeni nesil araçlar konusunda belirlenen öncelikli araştırma alanlarında ve sektörel uygulama ihtiyaçlarını karşılayan araştırmalar yapmaktır.

Akıllı Şehir, yerel düzeyde paydaşlar arasında iş birliğini destekleyen, teknoloji bileşenleri ile sistemlerin birlikte çalışabilirliğini sağlayarak yenilikçi uygulamaların geliştirilmesine olanak sağlayan, verilerin etkin yönetimi ile şehrin ihtiyaçlarına çözümler üreten, yaşam kalitesini, kentsel hizmetlerin verimliliğini ve sürdürülebilirliği ekonomik, sosyal, çevresel ve kültürel yönlerden ele alarak artırmayı hedefleyerek vatandaşları için daha yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirleri ifade eder. Ayrıca şehirlerin altyapısı ve ulaşım olanaklarıyla erişebilirliği sağlayan, enerji koruyan, acil durumlarda ve sorunlarda hızlı çözüm sunan, verimli kaynak kullanımı ve bütün paydaşlarıyla koordinasyonu sağlayan sistem akla gelmektedir.

T.C. Cumhurbaşkanlığı 10. Kalkınma Planında bahsedilen Akıllı Şehir ve Akıllı Ulaşım alanında stratejiler ve eylem planlarının belirlenmesine yönelik yaklaşımlar ortaya koyulmuştur. 11. Kalkınma Planı’nda (2020-2023):

Lojistik ve Ulaştırma kapsamında belirlenen eylemde; 511.5. Karayolu ağında enerji ve zaman tasarrufunu, trafik güvenliğini, karayolu kapasitesinin etkin kullanımını sağlayan Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) ile ilgili mimari yerel yönetimleri de kapsayacak şekilde tamamlanarak uygulamaya konulacaktır.

Yaşanabilir Şehirler, Sürdürülebilir Çevre kapsamında belirlenen eylemde; 666. Kentlerin sürdürülebilir gelişimini sağlamaya yönelik; erişilebilir yüksek bağlantılı kentsel ulaşım sisteminin kurulması gibi çalışmalar, tüm paydaşların katılımını ve kapsamlı bir işbirliğini gerekli kılmaktadır. 683. Yerel yönetimlerin akıllı şehir stratejilerini ve izleyecekleri yol haritalarını hazırlamaları teşvik edilecek, akıllı şehir projelerinin ulusal katmanda önceliklendirilen alanlar ve kabiliyetler dikkate alınarak seçilmesi ve hayata geçirilmesi sağlanacak, akıllı şehir uygulamalarına yönelik yerli üretimin geliştirilmesi desteklenecektir. Bu kapsamda Ulusal Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı esas alınarak rehberlik sağlayacaktır.

Kentsel Altyapı kapsamında belirlenen eylemde; 704. Mevcut altyapının daha verimli kullanılabilmesi, trafik güvenliğinin artırılması, ulaşım talebinin doğru bir şekilde yönetilebilmesi ve daha etkin bir planlama yapılabilmesini teminen ulusal ölçekte bir AUS Strateji Belgesi hazırlanacak, AUS mimarisi geliştirilecek ve AUS uygulamaları yaygınlaştırılacaktır. Böylelikle Ulusal AUS Strateji Belgesi Eylem Planı çalışmaları tamamlanıp uygulamaya konulacaktır. Ve ilgili projeler tamamlanacaktır. 704.3. Özellikle büyükşehirlerde, kent içi ulaşım ağında dinamik yolcu, sürücü ve yaya bilgilendirme sistemleri kurulacaktır.

Ayrıca kalkınma planları kapsamında; öncelikli sektörlere yönelik lisansüstü programların sayısı ve çeşitliliğinin artırılması, disiplinler arası lisansüstü programlar açılması hedeflenmiştir.

YÖK öncelikli araştırma alanları kapsamında (2022), Akıllı Şehir ve Ulaşım Teknolojileri alanında lisansüstü eğitim ile yapılacak tez çalışmalarında;

 • Sürdürülebilir ve Akıllı Ulaşım alanı ile doğrudan ilgili,
 • Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri
 • Veri Bilimi ve Bulut Bilişim (Büyük Veri Teknolojileri de dahil)
 • Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi, Arttırılmış ve Sanal Gerçeklik,
 • Ağ teknolojileri (5G, Genişbant, Nesnelerin İnterneti, Blokzincir Teknolojisi) alanları ile dolaylı ilgili uygulamalı araştırma faaliyetleri yürütülmesi hedeflenmektedir.

Avrupa Birliği Ufuk Avrupa Programı 2022 kapsamında, 2. Bileşen Küresel Sorunlar ve Endüstriyel Rekabet içinde 5. Kümelenme olarak “İklim, Enerji ve Mobilite” kümelenmesi Akıllı Ulaşım kapsamında değerlendirilebilir. Yeşil ve Dijital Geçiş olarak ifade edilen, Avrupa‘nın mobilite, enerji, inşaat ve üretim sistemlerini dönüştürerek dijital olarak yönetilen ilk döngüsel, iklim nötr ve sürdürülebilir ekonomi haline getirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu kümelenmenin Hedef 6 - Ulaşım ve Akıllı Mobilite kapsamında, yük ve yolcu taşımacılığında emniyetli ve akıllı ulaşım hizmetlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu hedefte desteklenen öncelikli araştırma alanları;

 • Bağlantılı, Kooperatif ve Otonom Mobilite
 • Çok Modlu Ulaşım Sistemleri (Lojistik, altyapı, kentsel ulaşım vb.)
 • Ulaşım Emniyeti ve Direnç’tir.

TÜBİTAK 2022-2023 Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konuları çalışması, “yeşil” ve “dijital” teknolojiler odağında; T.C. Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu (BTYPK) bünyesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK’ın eşgüdümlü teknik desteği ile belirlenmiştir. Akıllı Şehir ve Ulaşım teknolojileri ile ilgili ar-ge ve yenilik konuları, alanı ve konu kapsamı ile aşağıda özetlenmiştir:

 • Yapay Zekâ - Mobilite Sektörü – Otonomi: Sivil kullanım amaçlı otonom hava/kara/deniz araçlarında, raylı sistemlerde ve ticari araçlarda kullanılacak, sürüş güvenliğini ve otonomi seviyesini artıracak Yapay Zekâ temelli sistemlerin geliştirilmesi amacıyla Teknoloji Geliştirme, Yenilik Projeleri desteklenecektir.
 • Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım: Açık veri, yapay zeka ve ileri dijital teknolojileri kullanan entegre, verimli, güvenli, çevreye duyarlı akıllı ulaşım sistemleri geliştirilmesine yönelik Temel/Uygulamalı Araştırma, Teknoloji Geliştirme, Yenilik Projeleri desteklenecektir.
 • Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım: Yenilikçi algılama sistemleri, haberleşme sistemleri, yüksek işlem kapasiteli elektronik donanımlar içeren bağlantılı, kooperatif, tam otonom (sürücüsüz) mobilite sistemleri ile ulaştırma ağının dönüşümüne yönelik Temel/Uygulamalı Araştırma, Teknoloji Geliştirme, Yenilik Projeleri desteklenecektir.
 • Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım: Açık veri, yapay zeka ve ileri dijital teknolojileri kullanan entegre, verimli, güvenli, çevreye duyarlı akıllı ulaşım sistemleri geliştirilmesine yönelik Temel/Uygulamalı Araştırma, Teknoloji Geliştirme, Yenilik Projeleri desteklenecektir.
 • İklim Değişikliği, Çevre ve Biyoçeşitlilik: Dirençliliği ve sürdürülebilirliği yüksek, net sıfır sera gazı salınım hedefi olan, yenilikçi entegre kentsel planlama yaklaşımına sahip, CBS ve uzaktan algılama destekli eniyileme teknolojileri ve platformları geliştirilmesine yönelik Temel/Uygulamalı Araştırma, Teknoloji Geliştirme, Yenilik Projeleri desteklenecektir.
 • Temiz ve Döngüsel Ekonomi: Tüm sektörlerde ve binalarda, sera gazı salınımının izlenmesi, atık minimizasyonu, proses optimizasyonu ve enerji verimliliğinin arttırılması amaçlarıyla kullanılmak üzere ileri sensör teknolojileri, yapay zeka, makine öğrenmesi ve uzaktan algılama gibi dijital teknoloji uygulamalarını ve yaşam döngüsü değerlendirmesi yaklaşımlarını entegre eden teknolojiler geliştirilmesine yönelik Temel/Uygulamalı Araştırma, Teknoloji Geliştirme, Yenilik Projeleri desteklenecektir.

Özetle Akıllı Şehir ve Ulaşım Teknolojileri çalışma alanı;
T.C. Kalkınma Planları, T.C. Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı, T.C. Akıllı Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında sektörel uygulama ve ilgili alanlarda yetkinliğe ihtiyacı olan alanlar olarak kabul edilmektedir. Ayrıca Avrupa Komisyonu Ufuk 2020 programı Akıllı Şehirler, Ulaşım ve Akıllı Mobilite kümelenmesi, YÖK 2022 yılı güncellenen öncelikli araştırma alanları ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu (BTYPK) bünyesinde belirlenen TÜBİTAK 2022-2023 Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konuları kapsamında “yeşil” ve “dijital” teknolojiler odağında öncelikli araştırma ihtiyacı olan alan olarak belirlenmiştir.

AKILLI ŞEHİRLER

Akıllı Şehir, yerel düzeyde paydaşlar arasında iş birliğini destekleyen, teknoloji bileşenleri ile sistemlerin birlikte çalışabilirliğini sağlayarak yenilikçi uygulamaların geliştirilmesine olanak sağlayan, verilerin etkin yönetimi ile şehrin ihtiyaçlarına çözümler üreten, yaşam kalitesini, kentsel hizmetlerin verimliliğini ve sürdürülebilirliği ekonomik, sosyal, çevresel ve kültürel yönlerden ele alarak artırmayı hedefleyerek vatandaşları için daha yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirleri ifade eder. Ayrıca şehirlerin altyapısı ve ulaşım olanaklarıyla erişebilirliği sağlayan, enerji koruyan, acil durumlarda ve sorunlarda hızlı çözüm sunan, verimli kaynak kullanımı ve bütün paydaşlarıyla koordinasyonu sağlayan sistem akla gelmektedir.

Akıllı Şehirler alanında bütüncül ilk üst düzey politika olarak kalkınma planlarında, ulusal düzeydeki stratejiler ve eylem planlarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına, akıllı şehir stratejisinin ve programının hazırlanması konusunda sorumluluk verilmiştir. Bu kapsamda 24 Aralık 2019 tarihli ve 30988 sayılı Resmi Gazetede 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı Genelgesi yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Etkin ve Sürdürülebilir Akıllı Şehir Yönetimi için 4 Stratejik Amaç kapsamında, 9 Hedef ve 40 Eylem belirlenmiştir. 4 Stratejik Amaç aşağıdaki gibi sıralanabilir;

 1. Etkin Akıllı Şehir Ekosistemi Oluşturulacaktır.
 2. Akıllı Şehir Dönüşüm Kapasitesi Artırılacaktır.
 3. Akıllı Şehir Dönüşümünde Kolaylaştırıcı ve Yönlendirici Ortam Oluşturulacaktır.
 4. Şehircilik Hizmetlerinde Akıllı Şehir Dönüşümü Sağlanacaktır.
Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı için tıklayınız

2. Stratejik Amaç kapsamındaki Hedef 2.1. Teknoloji Üreticileri, Çözüm Sağlayıcıları ve Hizmet Sağlayıcılarının Akıllı Şehir Dönüşüm Kapasitesi Artırılacaktır. Bu hedef kapsamındaki 9. Eylem; Türkiye'deki insan kaynağı, yetkinliklerinin artmasını sağlayan sistematik plan, program, mekanizma ve modeller kullanılarak, Akıllı Şehir alanında da istihdam edilebilecek kapasiteye ulaştırılacaktır. 11. Eylem; Örgün ve yaygın eğitim, Akıllı Şehir alanında yetkin insan kaynağının yetiştirilmesini de sağlayacak şekilde yapılandırılacaktır.

Akıllı Şehir Yapısı kapsamında Akıllı Şehir Yönetimi; Yönetişim, Strateji Yönetimi, Politika Yönetimi, Bütüncül Hizmet Yönetimi ve İş Yönetimi bileşenleri ile tanımlanmıştır. Akıllı Şehir Uygulamaları ise Akıllı Çevre, Akıllı Güvenlik, Akıllı İnsan, Akıllı Yapılar, Akıllı Ekonomi, Akıllı Mekân Yönetimi, Akıllı Sağlık, Akıllı Yönetişim, Bilgi Teknolojileri, Akıllı Ulaşım, Akıllı Enerji, İletişim Teknolojileri, Bilgi Güvenliği, Akıllı Altyapı, Afet ve Acil Durum Yönetimi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri bileşenleri ile belirlenmiştir.

Akıllı Şehirler Stratejisi kapsamında Akıllı Ulaşım uygulama bileşeninin tanımlanmasının yanısıra, Avrupa Komisyonu European Initiative on Smart Cities çalışması kapsamında, yeni teknolojilerin destekleneceği alanlar olarak ulaşım, yapılar ve enerji ağları sektörlerinin öne çıktığı ve Türkiye’de yapılacak önceliklendirmelerde bu kapsamda yürütülen çalışmaların takip edileceği belirtilmiştir.

Web bağlantıları:

https://akillisehirler.gov.tr

AKILLI ULAŞIM

Akıllı Ulaşım, bilişim teknolojileri ile insan ve çevre odaklı ulaşım sistemi vizyonuna ulaşmak için tüm ulaşım modlarına entegre, güncel teknolojileri kullanan, yerli ve milli kaynaklardan yararlanan, verimli, güvenli, etkin, yenilikçi, dinamik, çevreci, katma değer sağlayan ve sürdürülebilir akıllı bir ulaşım ağı oluşturmayı amaçlamaktadır. T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, dünyadaki ve teknolojik gelişmeleri takip ederek sektördeki tüm paydaşların katılımı ile Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı’nı belirlenmiştir. Türkiye’de Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) olarak belirlenen bu vizyon ve misyon çerçevesinde stratejik hedefler;

 • AUS Altyapısının Geliştirilmesi,
 • Sürdürülebilir Akıllı Hareketliliğin Sağlanması,
 • Yol ve Sürüş Güvenliğinin Sağlanması,
 • Yaşanabilir Çevre ve Bilinçli Toplum Oluşturulması,
 • Veri Paylaşımı ve Güvenliğinin Sağlanmasıdır.

Mevcut akıllı ulaşım altyapısında, ölçme, bilgilendirme, denetleme ve yönlendirme sistemleri yoğun olarak kullanılmaktadır. Telekomünikasyon, elektronik haberleşme ve bilgisayar teknolojileri ile konum belirleme ve coğrafi bilgi teknolojileri ile dijital harita kullanımının entegrasyonu, akıllı ulaşım sistemlerinde kullanılan uygulamalara gerekli teknolojik altyapıyı sağlamaktadır.

Konumlandırma ve haberleşme teknolojileri olarak; küresel navigasyon konumlandırma sistemleri GNSS, radyo frekansıyla haberleşme RFID, kısa mesafeli haberleşme DSRC, yakın alan haberleşmesi NFC, hücresel haberleşme ağları olarak 3G/4G/5G, radyo veri sistemleri RDS/DAB ve geniş alan ağları olarak WAN uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. Sensörler ile algılama teknolojileri kullanılarak araç sayımı, trafik yoğunluğu, yol, hava ve emisyon durumu hakkında veri sağlanmaktadır. Kooperatif AUS teknolojisi ile araç-herşey (V2X) yaklaşımına (paradigmasına) uygun olarak araç-araç (V2V), araç-altyapı (V2I), altyapı-altyapı (I2I), araç-yaya (V2P) vb. bileşenler arasındaki iletişim sağlanır. Gelişen otonom araç teknolojileri, nesnelerin interneti (IoT), veri analitiği ve büyük veri yönetimi, bulut bilişim, yapay zeka ve makine öğrenmesi teknolojilerinin kullanılması ile ekonomik ve toplumsal dönüşümler, giderek büyüyen ulaşım ekonomisi ile birlikte ülkelerin gelecek planları üzerinde etkili olacaktır.

Kooperatif AUS teknolojisi ile araç-herşey (V2X) yaklaşımına (paradigmasına) uygun olarak araç-araç (V2V), araç-altyapı (V2I), altyapı-altyapı (I2I), araç-yaya (V2P) vb. bileşenler arasındaki iletişim sağlanır. Gelişen otonom araç teknolojileri, nesnelerin interneti (IoT), veri analitiği ve büyük veri yönetimi, bulut bilişim, yapay zeka ve makine öğrenmesi teknolojilerinin kullanılması ile ekonomik ve toplumsal dönüşümler, giderek büyüyen ulaşım ekonomisi ile birlikte ülkelerin gelecek planları üzerinde etkili olacaktır.

ALTYAPI & PLANLAMA

 • Sürdürülebilir Ulaşım Planlama
 • Otopark Yeri Planlama
 • Sıfır emisyon ulaşım ve Hava kalitesi İzlenmesi
 • Çok Kriterli ve Sezgisel Ağ tabanlı Tesis Yeri Optimizasyonu 
 • Lojistik &Toplu Taşıma Yönetimi

OTONOM VE YENİ NESİL ARAÇLAR

 • Otonom araçlar için GPS, Lidar ve Sensör teknolojileri
 • Otonom kontrol sistemleri için Yapay Zeka
 • Hyperloop
 • Maglev
 • Uçan Araçlar